Documentatiecentrum

Ons documentatiecentrum is gevestigd op de bovenverdieping van het Schepenhuis, Markt 1 te 9550 Herzele. Archief en Bibliotheek zijn open op de eerste zondag van de maand van 10 tot 12 uur. Uitgezonderd juli en augustus wegens verlof.

REGLEMENT

  1. Er worden geen stukken of documenten uitgeleend. Zij kunnen ter plaatse worden ingekeken op aanvraag. Mits toestemming van de verantwoordelijke kunnen er kopieën worden afgeleverd.
  2. Fotokopieën worden door de archivaris of zijn vertegenwoordiger genomen. Er wordt een kostprijs aangerekend naargelang de aard en de grootte van de kopie.
  3. Bij aanwending van informatie, beeldmateriaal, kopieën, ... in publicaties, dient steeds de "Heemkundige Kring De Hellebaard VZW" als bron vermeld te worden.
  4. Tijdens het inkijken van de stukken wordt er niet gerookt, gegeten, noch gedronken.
  5. De verantwoordelijke mag weigeren bepaalde documenten voor te leggen (slechte staat van het document, documenten ressorterende onder het beroepsgeheim of die men door een wettelijke regeling niet publiek mag maken, enz.).
  6. Er wordt een register bijgehouden van de bezoekers en de ingekeken stukken.
  7. De raad van bestuur bepaalt eveneens de sancties die zullen worden toegepast bij overtreding van het reglement. Ernstige overtredingen, zoals diefstal, vernietiging, opzettelijke beschadiging,... van voorgelegde stukken kunnen aanleiding geven tot uitsluiting als lid, onverminderd de eis tot schadevergoeding.
  8. Alles wat niet door onderhavig reglement is geregeld, wordt aan de raad van bestuur voorgelegd. Hun beslissing ter zake is bindend en niet vatbaar voor betwisting.

        

Oproep

Voor ons archief willen wij een oproep doen aan iedereen die ons materiaal kan bezorgen.
Wie oude foto's, prent-,of postkaarten, bidprentjes, documenten, kleine voorwerpen, enz. in zijn bezit heeft en ze wil bezorgen aan of laten inscannen door de Heemkundige Kring, kan hiervoor contact opnemen met een van de bestuursleden of een mail sturen naar verzend@dehellebaard.be

Schenking van de VUB

Onlangs ontving onze Heemkundige Kring van de heer Georges De Clercq, professor aan de Vrije Universiteit Brussel, een belangrijke schenking van boeken en fotocopies over Herzele. Tijdens de jaren ’70 en ’80 voerde de vakgroep Geschiedenis van de VUB een grootschalig onderzoek uit rond Herzele in het Ancien Régime. Dit resulteerde in een reeks van tien publicaties. De restvoorraad daarvan, alsook een 20-tal archiefdozen met copies van archivalia (domein- en baljuwrekeningen uit de 16de-18de eeuw en een renteboek uit de 17de eeuw) bevonden zich nog steeds in de VUB. Einde maart gingen John Van Impe en Luk Beeckmans dit materiaal ophalen. Deze schenking is een belangrijke aanwinst voor ons documentatiecentrum. We danken prof. Georges De Clercq dan ook van harte voor zijn vriendelijk gebaar.